Skip to the content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ECHT

Nederland ICT Voorwaarden

Echt volgt de leveringsvoorwaarden van de brancheorganisatie Nederland ICT (voorheen ICT Office / Fenit). Deze zijn te vinden in de Fenit Leveringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden van Nederland ICT

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189.

® Nederland ICT is een wettig gedeponeerd dienst en warenmerk.
© Nederland ICT 2014 het reprorecht wordt niet uitgeoefend.

 

Algemene bepalingen

 1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Echt  goederen en/of diensten van welke aard ook aan de klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Echt en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

 1. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van de door de klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Echt gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.3 Echt is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

2.4 Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met een door Echt kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, bent u gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Echt genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

2.5 Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de klant binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

2.6 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

 1. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

3.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

3.2 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

 1. Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Echt, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Echt zijn voldaan.

4.2 Rechten worden aan de klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

 1. Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of van een door de klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 

 1. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Echt of diens licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

6.2 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Echt of diens licentiegevers bevatten. De klant verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 3, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

 

 

6.3 Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

6.4 Het is Echt toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Echt door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het voor de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, Echt zal op verzoek van de klant een reservekopie van de programmatuur aan de klant ter beschikking stellen.

6.5 Behoudens het geval dat Echt een reservekopie van de programmatuur aan de klant ter beschikking stelt, heeft de klant het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

6.6 Indien de klant programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als de klant het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Echt  ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal de klant Echt schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Echt zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of de klant de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door de klant eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

6.7 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is de klant gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.

Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Echt  schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan Echt te maken.

 

 

6.8 Echt zal de klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Echt  zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de klant Echt onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Echt.

De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Echt verlenen om zich, zo nodig in naam van de klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de klant in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Echt zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Echt een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Echt het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat u het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting

van Echt wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Echt  voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Echt  gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Echt  geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

6.9 de klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Echt  van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en de klant zal Echt  vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden

 

 1. Medewerking door klant

7.1 cliënt zal Echt  steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

7.2 cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Echt  te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien is overeengekomen dat cliënt programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Echt  staan of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Echt  in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.5 Ingeval medewerkers van Echt  op de locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, zal cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. cliënt zal Echt  vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Echt  daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

 

 1. Leveringstermijnen

Alle door Echt  genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Echt  bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Echt  niet in verzuim. Echt  is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Echt  en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

 1. Beëindiging

9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 Echt  kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien cliënt -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van cliënt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Echt  zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.4 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Echt  ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Echt  vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

 1. Aansprakelijkheid van Echt ; vrijwaring

10.1 Echt  aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.

10.2 De totale aansprakelijkheid van Echt  wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van Echt aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
 2. de kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Echt op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.3 De totale aansprakelijkheid van Echt  voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.4 Aansprakelijkheid van Echt  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.5 Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op Echt  geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

De in artikel 10.2 en 10.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Echt .

10.6 De aansprakelijkheid van Echt  wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Echt  onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Echt  ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Echt  in staat is adequaat te reageren.

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Echt  meldt.

10.8 cliënt vrijwaart Echt  voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Echt  geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

 

 1. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Echt .

11.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

 1. Export

Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door cliënt zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. cliënt zal Echt  vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan cliënt toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 De overeenkomsten tussen Echt  en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 De geschillen welke tussen Echt  en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Echt  met cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, doch niet dan nadat de procedure conform het Minitrialreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag (= niet bindende adviesprocedure) is gevolgd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.

 

Computer service

 

De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Echt  diensten op het gebied van computerservice (automatische informatieverwerking) verleent, waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met behulp van door Echt  beheerde programmatuur en apparatuur.

 

 1. Duur

14.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door cliënt is uitgesloten, onverminderd het bepaalde in artikel 15.5.

14.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of Echt  de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

 

 1. Uitvoering van de werkzaamheden

15.1 Echt  zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

15.2 Alle door Echt  te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Echt  te stellen voorwaarden door cliënt worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal cliënt de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Echt  de computerservice uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van cliënt, ook indien dit door Echt  wordt uitgevoerd of verzorgd.

15.3 cliënt staat er voor in dat alle door hem aan Echt  ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Echt  verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Echt .

15.4 Alle door Echt  bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Echt , ook indien cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Echt .

Echt  kan de van cliënt ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat cliënt alle aan Echt  verschuldigde bedragen betaald heeft.

15.5 Echt  kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal Echt  cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van cliënt. In zodanig geval kan cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Echt  de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

15.6 Echt  zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Des verzocht zal Echt  tegen de bij hem gebruikelijke tarieven cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor cliënt.

 

 1. Telecommunicatie

16.1 Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Echt  is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.

16.2 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal Echt  cliënt toegangs- of identificatiecodes toewijzen. cliënt zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.

 

 1. Beveiliging en privacy

17.1 cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. cliënt zal Echt  alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Echt  zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

17.2 cliënt vrijwaart Echt  voor alle aanspraken van derden die jegens Echt  mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen.

 

 1. Garantie

18.1 Tenzij anders is overeengekomen, is Echt  niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. cliënt zal deze resultaten na ontvangst controleren.

Echt  staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Echt  uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Echt  de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Echt  kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Echt , kan cliënt Echt  verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval Echt  de kosten daarvan in rekening zal brengen.

Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Echt  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Echt  de voor de betreffende computerservice door cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens cliënt aansprakelijk te zijn.

 

Verkoop van apparatuur

 

De in dit hoofdstuk Verkoop van apparatuur vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Echt  apparatuur aan cliënt verkoopt.

 

 1. Aflevering

19.1 De door Echt  aan Klant verkochte apparatuur zal aan Klant worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van Echt . Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Echt  de aan Klant verkochte apparatuur afleveren op een door Klant aan te wijzen plaats in Nederland.

19.2 Echt  zal Klant tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij voornemens is de apparatuur af te leveren.

19.3 Levering van de apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats van levering in Nederland tegen de overeengekomen tarieven.

19.4 Echt  zal de apparatuur verpakken voor levering volgens de gebruikelijk bij hem geldende maatstaven. Ingeval Klant een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.

19.5 Klant zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door Echt  geleverde producten handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Klant vrijwaart Echt  voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.

 

 1. Installatie

20.1 Indien schriftelijk overeengekomen, zal Echt  de apparatuur installeren of laten installeren.

20.2 In alle gevallen zal Klant vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. Echt  zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan Klant een offerte uitbrengen.

20.3 Klant zal Echt  voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van Echt .

 

 1. Aflevering, installatie en acceptatie

Echt  zal de apparatuur aan cliënt ter beschikking stellen door aflevering conform artikel 29 dan wel, indien een door Echt  uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur bij cliënt.

De apparatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door Echt  uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum van installatie.

 

 1. Garantie

22.1 Gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling zal Echt  naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Echt  in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Echt  zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Echt . De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien cliënt zonder toestemming van Echt  wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Echt  in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen.

22.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Echt  in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

 

 1. Apparatuur van toeleverancier

Indien en voor zover Echt  apparatuur van derden aan cliënt levert, zullen, mits zulks door Echt  schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij Echt  en Echt  zal deze aan cliënt op zijn verzoek toezenden.

Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen cliënt en Echt  om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

We helpen u graag

Contact

Heb je het idee dat wij dezelfde taal spreken, ben je geïnteresseerd in onze oplossingen of zou je het gaaf vinden om eens met ons te praten over slimme en praktische ICT oplossingen voor zorgorganisaties? Neem dan contact met ons op.